Dodací podmínky


Obchodní podmínky

společnosti INSGRAF s.r.o., IČ: 26836475, se sídlem: Český Těšín, Albrechtická 164, PSČ 735 62, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložce 50063

 1. Úvodní ustanovení

  1. Společnost INSGRAF s.r.o. je právnickou osobou, jejímž oborem činnosti je mimo jiné: zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod. Společnost INSGRAF s.r.o. dodává především nábytek a vybavení pro školství a instituce poskytující služby seniorům.

  2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností INSGRAF s.r.o., v postavení prodávajícího (dále také jako „prodávající“), a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

  3. Prodávající uzavírá kupní smlouvu a zboží dodává výhradně podnikatelům (tj. právnickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím, školským zařízením a podobným zařízením jako jsou mateřské školy, základní školy, sportovní kluby, dětské koutky, domovy důchodců, penziony pro seniory apod.). Prodávající nedodává zboží fyzickým osobám nepodnikajícím, tj. spotřebitelům.

  4. Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo jejími přílohami vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP.

  5. Každou změnu OP oznámí prodávající kupujícímu nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně nebo e-mailem. Kupující je oprávněn nejpozději čtrnáct dnů přede dnem účinnosti změny OP změnu odmítnout a kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce čtrnácti dnů ode dne doručení výpovědi prodávajícímu. Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou OP souhlasí. Na tento důsledek prodávající kupujícího v oznámení o změně OP zvláště upozorní. Ke změnám OP prodávající přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

  6. Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností INSGRAF s.r.o. a třetím subjektem se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

  7. Definice a výklad pojmů:

   1. Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci vlastnické právo;

   2. Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu;

   3. Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu;

 1. Vznik kupní smlouvy

  1. Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň ze závazné objednávky musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň: identifikaci kupujícího (firmu/název, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, email, telefon, označení osoby oprávněné jednat za kupujícího), přesné určení druhu a množství objednávané věci, jakost a provedení věci, požadované místo dodání věci, požadovaný termín dodání věci, přičemž termín dodání věci se odvíjí té skutečnosti, zda je objednávaná věc skladem či nikoli, s tím, že skutečný termín dodání věci uvede prodávající v potvrzení o přijetí objednávky, způsob dodání objednané věci. Nedílnou součástí závazné objednávky je i doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Druh objednávané věci musí odpovídat sortimentu prodávajícího. Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata. Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v nabídce prodávajícího, jenž je dostupná v provozovně prodávajícího, u obchodních zástupců prodávajícího nebo na internetových stránkách www.insgraf.cz. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního množství na jednu objednávku.

  2. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (poštou, emailem, prostřednictvím internetového obchodu), telefonicky nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí dle ust,. článku 2.5. těchto OP.

  3. V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 bodě 2.1. těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

  4. Internetový obchod - ujednání o objednávce prostřednictvím internetového obchodu:

   1. Prodávající provozuje na internetových stránkách www.nas-senior.cz internetový obchod (e-shop). Pokud kupující má zájem o zboží nabízené prodávajícím v e-shopu, pak jej kliknutím na nápis „KOUPIT!“ vloží do virtuálního nákupního košíku prodávajícího. Předtím, než kupující odešle objednávku, má kupující povinnost celou objednávku a zadané kontaktní údaje zkontrolovat. Kupující má tak především možnost odstranit jednotlivé položky z nákupního košíku, měnit množství objednaných položek a měnit a kontrolovat uvedené kontaktní údaje.

   2. Pro potvrzení objednávky se musí kupující přihlásit pod svým uživatelským jménem. Pokud kupující nemá platné uživatelské jméno, musí na stránkách www.nas-senior.cz provést registraci.

   3. Před odesláním objednávky se kupujícímu vždy zobrazí veškeré zboží uložené v nákupním košíku, cena za jednotlivé položky, množství jednotlivých kusů objednaného zboží, celková cena za zboží a náklady na dopravu objednaného zboží. Ceny zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a jednak jako ceny vč. DPH.

   4. Pokud kupující s objednávkou souhlasí, pak kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ bude jeho objednávka přijata ke zpracování. Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou závazné a považují se za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 občanského zákoníku.

  5. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné objednávky písemné potvrzení závazné objednávky (e-mailem), v níž uvede druh, množství objednávané věci, provedení věci, místo dodání věci, předpokládaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Má-li kupující zájem o dodání momentálně vyprodané věci, upozorní prodávající kupujícího na tu skutečnost, že věc není momentálně skladem.

  6. Okamžikem kupujícímu doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího dle článku 2.5. těchto OP je uzavřena kupní smlouva. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy dodá prodávající kupujícímu objednanou věc a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu. V případě pochybností platí, že objednávka byla potvrzena a kupní smlouva uzavřena, pokud kupující od prodávajícího na základě příslušné závazné objednávky zboží převzal

  7. V případě, že vyvstane potřeba upřesnit závaznou objednávku, a to ve smyslu upřesnění technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto upřesnění ze strany prodávajícího za přijetí závazné objednávky a okamžikem doručení kupujícímu potvrzení závazné objednávky s upřesněním ze strany prodávajícího byla uzavřena platná kupní smlouva.

  8. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednaná věc již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodána.

 1. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

  1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.

  2. Prodávající odevzdá kupujícímu věc v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

  3. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.

 1. Místo plnění a dodání věci

  1. Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě.

  2. Pokud je objednávaná věc skladem, prodávající věc dodá zpravidla v rozmezí 7 (sedmi) až 30 (třiceti) pracovních dní. Výtvarný materiál, hračky, kompenzační pomůcky a dekorace jsou zpravidla prodávajícím dodávány do 10 (deseti) pracovních dnů. Nábytek bývá zpravidla dodáván do 5 (pěti) týdnů. Nejprodávanější sestavy nábytku a skříňkových sestav má prodávající zpravidla skladem. Přesný termín dodání věci je však uveden v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn odevzdat věc i dříve, než v termínu plnění uvedeném v kupní smlouvě.

  3. Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupujícímu bude věc odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb. Menší položky zasílá prodávající v balíku, nábytek je zasílán demontovaný, na paletě. Přepravní služba zásilku doručuje za první uzamykatelné dveře. V případě, že do objektu Kupujícího nelze vjet paletovým vozíkem, bude zásilka (palety) složená před budovou.

  4. Momentálně vyprodané položky jsou z objednávek odstraňovány a toto zboží již není, v případě, že celková hodnota nedodaného zboží nepřekračuje částku 500 Kč, dodatečně dosíláno.

  5. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

  6. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.

  7. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

  8. Během převzetí zásilky provede kupující kontrolu zásilky a neporušenosti jejich obalů. Balíkové zásilky jsou zabezpečeny barevnou páskou s logem prodávajícího, tj. společnosti INSGRAF s.r.o. Zboží na paletách je baleno v kartónových obalech a zabezpečeno fólií. Jakékoliv zjištěné poškození obalů je nutno uvést do přepravního listu. Bez záznamu v přepravním listu není možno reklamaci poškození zboží během přepravy uplatnit. Za poškození zásilky během přepravy odpovídá přepravce. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje přepravci převzetí nepoškozené zásilky. Veškeré zásilky je nutno rozbalit nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich doručení. Po této době nelze náhrady za případné poškození obsahu během přepravy uplatnit.

  9. Požadavek kupujícího na rozdílné fakturační a dodací adresy je povinen uvést v závazné objednávce. Pozdějším požadavkům na změny doručovací adresy prodávající vyhoví pouze v případě, kdy to bude vzhledem k organizačním a technickým podmínkám možné.

  10. Je-li kupující v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, zejména s placením kupní ceny, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

  11. Prodávající si vyhrazuje možnost dodání zboží s mírnou odchylkou v barvě zboží. Dodání zboží v jiné barvě, než jaká je uvedena v nabídce prodávajícího (ať už v katalogu prodávajícího nebo na internetových stránkách prodávajícího) se nepovažuje za vadu zboží a kupující v tomto případě nemá nárok na dodání jiného zboží v rámci odpovědnosti za vady.

 1. Kupní cena

  1. Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu je stanovena na základě ceníku prodávajícího platného v době doručení závazné objednávky. Kupující je povinen se před odesláním závazné objednávky prodávajícímu seznámit s platným ceníkem prodávajícího, jenž je dostupný v provozovně prodávajícího, u obchodních zástupců prodávajícího nebo na www.insgraf.cz.

  2. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání věci do místa plnění a balné. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle jeho ceníku, případně dohodou smluvních stran, a to v závislosti na zvoleném typu dodání věci do místa určení.

  3. K objednávkám výtvarného materiálu a pomůcek s hodnotou nepřesahující částku 2.900 Kč včetně DPH prodávající připočítává dopravné ve výši 140 Kč. Objednávky výtvarného materiálu a pomůcek s hodnotou nad 2.900 Kč včetně DPH jsou doručovány na náklady prodávajícího. K objednávkám nábytku a vybavení s hodnotou nepřekračující částku 39.000 Kč včetně DPH prodávající připočítává dopravné ve výši 690 Kč, za jakékoliv množství zboží a na jakékoliv místo v ČR. Objednávky školního nábytku a vybavení s hodnotou nad 39.000 Kč včetně DPH jsou doručovány na náklady prodávajícího.

  4. Ceny jednotlivého zboží jsou uvedeny bez montáže a vynášky zboží. Zboží je zpravidla dodáváno prodávajícím v demontovaném stavu. Montážní plánky jsou přiloženy v každém balíku. U objednávek přesahujících částku 39.000 Kč včetně DPH (hodnota objednaného nábytku) prodávající na žádost kupujícího zajistí zdarma provedení montáže dodaného nábytku. Termín provedení montáže nábytku určuje prodávající.

 1. Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy

  1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 5 OP, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.

  2. Prodávající je oprávněn vyžadovat uhrazení zálohy na kupní cenu, přičemž záloha na kupní cenu bude kupujícím uhrazena na základě proforma faktury vystavené prodávajícím. Závazná objednávka bude prodávajícím neprodleně vyřizována po uhrazení proforma faktury. Proforma faktura je zpravidla vystavena spolu s potvrzením o přijetí závazné objednávky. Do doby zaplacení zálohy není prodávající povinen objednávku kupujícího vyřizovat a zároveň není prodávající v prodlení s dodáním věci. V dodávek zboží na základě uhrazené zálohy na kupní cenu prodávající stanovil minimální výši objednávky, která činí 1.500 Kč včetně DPH.

  3. Zbývající část kupní ceny nebo celou kupní cenu (není-li požadováno zaplacení zálohy) bude kupujícím uhrazena, včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení věci formou bankovního převodu na účet prodávajícího na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím (dále jen „faktura“), a to ve lhůtě splatnosti takové faktury.

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

  1. Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet prodávajícího.

  2. Faktura či proforma faktura obsahuje nejméně označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství věci, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

  3. Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího zajistit a poskytnout stejnou či adekvátní náhradní věc,

b) nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně dodané věci.

  1. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura prodávajícího splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

  2. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

  3. Prodávající může, na základě žádosti kupujícího zajistit prodej zboží v režimu náhradního plnění. Požadavek na náhradní plnění je nutno uvést v objednávce. Poskytnutí náhradního plnění je podmíněno souhlasem prodávajícího, na základě volné kapacity a pouze u objednávek v hodnotě nad 20.000 Kč včetně DPH. Zpětné převedení objednávek do režimu náhradního plnění není možné.

 1. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci, odpovědnost za vady

  1. Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím věci a úplným zaplacením kupní ceny. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává vlastníkem věci prodávající.

  2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

  3. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

  4. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil.

  5. Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

  6. Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku:

   1. Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zákazník může k reklamaci využít tiskopis „Reklamace“, jenž je v elektronické podobě přístupný na internetových stránkách prodávajícího www.nas-senior.cz . Vyplněný tiskopis obsahující požadované údaje odešle kupující prodávajícímu emailem na Insgraf@insgraf.cz nebo faxem na číslo 596 411 715.

   2. Prodávající si vyhrazuje právo vyzvat kupujícího k pořízení a zaslání fotodokumentace dokladující reklamovanou vadu výrobku.

   3. V případě vad věci, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

   1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

   2. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

   3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.6.7 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit.

 1. Záruka za jakost

  1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

  2. Na jednotlivé položky v nabídce prodávajícího je ze strany prodávajícího poskytována základní dvouletá záruční doba. Na vybrané položky nábytku a vybavení je ze strany prodávajícího poskytována prodloužená pětiletá, případně desetiletá záruční doba. Položky s prodlouženou délkou záruční doby, v délce trvání pěti a deseti let, jsou v katalogu prodávajícího i na internetových stránkách prodávajícího www.nas-senior.cz výrazně označeny.

  3. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li prodávající provést montáž zboží, běží záruční doba až ode dne provedení montáže, pokud kupující objednal montáž nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  4. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození zboží ani na škody způsobené nesprávným užíváním zboží nebo jeho nesprávnou údržbou.

  5. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

  6. Pro případ uplatnění záruky za jakost se přiměřeně užijí ustanovení článku 7.6. OP.

 1. Sankce z kupní smlouvy

  1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

  2. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím věci, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

  3. V případě prodlení kupujícího s převzetím věci, jehož následkem bude nutnost znovu odeslání věci do místa určení, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 690,-Kč za každý případ prodlení s převzetím věci.

 1. Nesplnění závazků

  1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

  2. Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

  3. Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání objednané věci, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Zároveň prodávající navrhne nový termín dodání věci.

 1. Povinnost mlčenlivosti

  1. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.

  2. Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví při plnění svých závazků ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, že jsou důvěrné, pokud nejsou obchodním tajemstvím.

  3. Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.

  4. Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není jednání v souladu s touto smlouvou.

  5. Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.

  6. V případě, že dojde k porušení povinnosti mlčenlivosti, má strana, která byla porušením této povinnosti dotčena nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu dotčené smluvní strany. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

  2. V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

  3. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost INSGRAF s.r.o. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

  4. Tyto OP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů. Obchodní podmínky smluvního partnera - kupujícího se nepoužijí, a to ani tehdy, jsou-li takové obchodní podmínky uvedeny v objednávkách kupujícího nebo je na ně v objednávkách nebo požadavcích kupujícího odkazováno nebo které jsou kupujícím jinak navrhovány, a to i v tom případě, nebyly-li takové odchylné podmínky kupujícího společností INSGRAF s r.o. odmítnuty.

  5. Prodávající je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu uvedenou v závazné objednávce nápady ke kreativní tvorbě a informace o novinkách prodávajícího. Odběr těchto informací může kupující kdykoli zrušit a to odesláním e-mailové zprávy na adresu prodávajícího Insgraf@insgraf.cz .

Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 21.09.2023.